ห้องสมุดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Sawanpracharak Medical Library

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

ประกาศเกี่ยวกับการยืม-คืน

ผู้ที่จะใช้บริการยืม-คืนหนังสือ ต้องใช้ USERNAME และ PASSWORD ในการเข้าใช้ INTERNET เท่านั้น

หากยังไม่มีกรุณาติดต่อลงทะเบียนที่ ศูนย์ ICT ค่ะ