ห้องสมุดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Sawanpracharak Medical Library

บุคลากรห้องสมุด

บุคลากรห้องสมุด

บรรณารักษ์ 1 คน

เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 คน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน